วิธีการจอง-ข้อตกลง-เงื่อนไข

การจองรายการทัวร์

การจองวันเดย์ทัวร์ (ทัวร์วันเดียว) และ รายการทัวร์อื่นๆ

การจองจะสมบูรณ์ หมายถึง มีการดำเนินการตามการสั่งจองโดยเรา ก็ต่อเมื่อ มีการชำระเงินมัดจำอย่างน้อยที่สุด 50% ของราคาเต็ม โดยส่วนที่เหลือ ให้ชำระครบตามจำนวนก่อนวันเดินทาง 5 วัน

การจองห้องพักของโรงแรมและรีสอร์ท

การจองจะสมบูรณ์ หมายถึง มีการดำเนินการตามการสั่งจองโดยเรา ก็ต่อเมื่อมีการชำระเงินมัดจำครบตามจำนวน ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

 • หน้าโลว์ (ไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยว)
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม
  ต้องชำระเงินก่อนการเดินทาง 5 วัน
 • หน้าไฮ (ฤดูท่องเที่ยว)
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 14 ธันวาคม และวันที่ 16 มกราคม ถึง 30 เมษายน
  ต้องชำระเงินก่อนการเดินทาง 7 วัน
 • พีคซีซัน (ช่วงมีนักท่องเที่ยวมากที่สุด)
  ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ถึง15 มกราคม
  ต้องชำระเงินก่อนการเดินทาง 10 วัน
 • ปีใหม่ และ สงกรานต์
  ต้องชำระเงินก่อนการเดินทาง 14 วัน

การจองห้องพักและรายการทัวร์ สามารถดำเนินการได้ด้วยการติดต่อกับ Tiger & Leo tour ทางโทรศัพท์ และตามหมายเลขดังต่อไปนี้

สำหรับภายในประเทศ
การติดต่อต้องดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนการเดินทาง เว้นแต่ บริษัทนำเที่ยวซึ่งเกี่ยวข้อง ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

สำหรับต่างประเทศ
การติดต่อต้องดำเนินการไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนการเดินทาง เว้นแต่ บริษัทนำเที่ยวซึ่งเกี่ยวข้อง ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

สำหรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ
การติดต่อต้องดำเนินการไม่น้อยกว่า 14 วันทำการ ก่อนการเดินทาง เว้นแต่ บริษัทนำเที่ยวซึ่งเกี่ยวข้อง ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

สำหรับการจองที่อยู่นอกเหนือระยะเวลาตามที่ได้กำหนด
สามารถดำเนินการได้ด้วยการติดต่อ Tiger & Leo tour โดยตรง

การชำระเงิน

ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อธนาคาร: กรุงเทพ
สาขา: อ่าวนาง
ชื่อบัญชี: นางสาวจิรพรรณ หารคำ
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี: 787-0-07814-9
ชื่อธนาคาร: กสิกรไทย
สาขา: อ่าวนาง
ชื่อบัญชี: นางสาวจิรพรรณ หารคำ
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี: 529-2-09459-2

การแจ้งการชำระเงิน

 • » ส่ง แฟกซ์ เอกสารการชำระเงินมาที่ 07.581.0392 (Automatic) หรือ
 • » ส่งไฟล์เอกสารการชำระเงินซึ่งได้จากการสแกนหรือกล้องดิจิตอลถ่ายมาที่ tigerandleotour@hotmail.com

รายละเอียดซึ่งต้องระบุในการแจ้งชำระเงิน

 • » ชื่อและนามสกุล ซึ่งใช้จอง
 • » หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งใช้จอง
 • » รหัสสินค้าหรือบริการ (ดูจากภาพตัวอย่างล่าง และในที่นี้คือ KHSB)
Product Code

การยกเลิกการจอง

 1. การยกเลิกหลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 500 บาท (ภายในประเทศ) หรือ USD 50.0 (ต่างประเทศ) ตามกฎข้อบังคับของบริษัทนำเที่ยวนั้นๆ
 2.  การยกเลิกภายใน 8-15 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ ริบเฉพาะเงินมัดจำ
 3. การยกเลิกภายใน 2-7 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ ริบ 50% จากราคาเต็ม
 4. การยกเลิก 1 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนหนึ่งส่วนใด เนื่องจากบริษัทได้สำรองจ่ายให้กับทางโรงแรมและบริษัทนำเที่ยวซึ่งเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

การยกเลิกสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

 1. การยกเลิกหลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 500 บาท (ภายในประเทศ) หรือ USD 50.0 (ต่างประเทศ) ตามกฎข้อบังคับของบริษัทนำเที่ยวนั้นๆ
 2. การยกเลิกภายใน 16-30 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ ริบเฉพาะเงินมัดจำ
 3. การยกเลิกภายใน 8-15 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ ริบเงิน 50% จากราคาเต็ม
 4. การยกเลิก 8 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนหนึ่งส่วนใด เนื่องจากบริษัทได้สำรองจ่ายให้กับทางโรงแรมและบริษัทนำเที่ยวซึ่งเกี่ยวข้องไปทั้งหมดแล้ว

การไม่มาชำระเงินในส่วนที่เหลือ

» กรณีลูกค้าไม่ชำระเงินในส่วนที่เหลือภายในเวลาที่กำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก รวมทั้งริบเงินมัดจำ
» การขอยกเลิก การขอเลื่อนการเดินทาง การเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว ต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินมัดจำ ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานบริษัทเท่านั้น จึงถือว่าสมบูรณ์

ขอบเขตความรับผิดชอบของ Tiger & Leo Tour

 1. Tiger & Leo tour เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว จัดหาโรงแรมสถานที่พัก อาหาร พาหนะสำหรับการเดินทาง จำหน่าย ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถ ตั๋วเรือ ตั๋วรถไฟ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของท่าน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันมีเหตุเนื่องมาจาก การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของยานพาหนะสำหรับใช้เดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ขณะท่านเดินทางท่องเที่ยวทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศ
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง เงื่อนไข และอัตราค่าบริการ อันมีผลกระทบมาจากสภาวะทางการเมือง สภาวะทางเศรษฐกิจ และ สภาวะอากาศ ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสมได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ขณะเดินทาง หากท่านมิได้เดินทางพร้อมหมู่คณะ หรือถอนตัวออกจากหมู่คณะกลางคัน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งหมด และรวมทั้ง การได้รับความคุ้มครองจากประกันทุกประเภทซึ่งเกี่ยวข้องด้วย

มีข้อสงสัยประการใดและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถดำเนินการได้ด้วยการติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์:

 • 08.4679.1515
 • 0.9092.2337
 • 0.7581.0392
 • » หรือส่งข้อซักถามเหล่านั้นผ่านฟอร์มติดต่อในหน้า Contact Us หรือส่งผ่านโปรแกรมรับส่งอีเมล์ของท่านมาที่ tigerandleotour@hotmail.com
 • » กรณีฉุกเฉินติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 08.4630.2233